REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://centrumgineka.pl/sklep/
I. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy Centrum Wellness Gineka działający pod adresem URL: https://centrumgineka.pl/sklep/
ul. Grabskiego 2/3 , 55-220 Jelcz-Laskowice
nazywanej dalej „Klinika Urody Gineka”.
2. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż towarów w postaci kosmetyków, preparatów kosmetycznych, usług, voucherów.

3. Sklep internetowy Klinika Urody Gineka umożliwia przeglądanie w trybie on-line
znajdujących się w sprzedaży towarów, składanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu
internetowego, zapytań dotyczących towarów prezentowanych w sklepie oraz składanie przez
Klientów zamówień na zakup wybranych produktów.

4. Klientem Sklepu internetowego Klinika Urody Gineka może być każda osoba fizyczna, która
ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia,
wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej.

5. Każdy Klient sklepu internetowego Klinika Urody Gineka jest zobowiązany zapoznać się
z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
Poprzez dokonanie przez Klienta czynności rejestracyjnych na stronie internetowej
https://centrumgineka.pl/sklep/
Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w
obowiązującej formie.
II. Warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego Klinika Urody Gineka
1. Towar oferowany przez Sprzedawcę wyprodukowany został przez naszych partnerów handlowych.
2. Katalog produktów dostępnych w sklepie internetowym oraz podane tam informacje o ich
właściwościach oraz cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani oferty
sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez
Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacja o towarach
zamieszczona na witrynie internetowej nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sprzedawcy.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową http://centrumgineka.pl/sklep/ 7 dni w
tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego i składanie zamówień na zakup
wybranych produktów za jego pośrednictwem, poprzedzone jest dokonaniem przez Klienta
jednorazowej rejestracji, poprzez podanie adresu e-mail Klienta oraz prawidłowe wypełnienie i
wysłanie do Sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego i
podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu.
5. W formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wszystkich
rubryk. Klient odpowiada za prawidłowość podanych w formularzu rejestracyjnym danych
umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania w formularzu rejestracyjnym
danych.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane
podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są
błędne lub nieprawdziwe.
7. Rejestracja Klienta zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez Sprzedawcę na
adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
8. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego http://centrumgineka.pl/sklep/ odbywa się
poprzez:
a) zalogowanie się przez Klienta do swojego konta na stronie internetowej sklepu z wykorzystaniem
podanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła dostępu; bądź jednorazowo bez użycia konta;
b) dokonanie wyboru produktów oraz ich ilości, korzystając z katalogu produktów dostępnych w
sklepie;
c) potwierdzenie dokonanego wyboru produktów oraz wybór przez Klienta adresu do wysyłki i formy
płatności za zakupiony towar, poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz jego wysłanie do
Sprzedawcy z Konta Klienta.
9. Złożenie przez Klienta, za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia na zakup wskazanych
przez niego w formularzu zamówienia produktów dostępnych w sklepie, jest równoznaczne ze
złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą na warunkach określonych w
formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych użytych podczas
rejestracji Klienta, bądź składania przez niego zamówienia.
11. Po złożeniu zamówienia, Klient – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail –
otrzymuje e-mail zwrotny, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego i
dostępności zamówionych przez Klienta towarów.
12. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w postaci zwrotnej
wiadomości e-mail, przesłanej przez Sprzedawcę, równoznaczne jest z przyjęciem złożonej przez
Sprzedawcę oferty. W zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne
elementy zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cenę netto i brutto,
dane Klienta oraz koszty i adres do wysyłki.
13. Po złożeniu przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia na zakup
wybranych produktów dostępnych w sklepie i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia w
postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej, w której Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia
do realizacji, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wskazanych
w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu
zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie
14. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 62 godzin
od złożenia zamówienia lub w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych po jego otrzymaniu (jeżeli
zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy) – Sprzedawca potwierdzi dostępność produktu
oraz poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
III. Koszt wysyłki towarów, warunki dostawy towarów.
1. Wysyłki towaru realizowane są przez Inpost Polska SA.
IV. Sposoby płatności.
1. Płatność przez Klienta za zakupiony produkt może być dokonana w następujący sposób:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w MBank, wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru
zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę;
b) gotówką, przy odbiorze przesyłki– w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.
W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni
roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep
anuluje zamówienie.
2. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są jednostkowymi cenami detalicznymi brutto
wyrażonymi w złotych polskich.
3. Ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym, uwidocznione w chwili złożenia zamówienia
przez Klienta, są obowiązujące dla danej transakcji sprzedaży.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wycofywania produktów,
wprowadzania nowych produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania oraz modyfikowania akcji
promocyjnych i polityki rabatowej obowiązujących w sklepie.
5. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja
zamówień Klientów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary,
do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży
V. Reklamacje.
1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem
sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie
ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr
141, poz. 1176 ze zm.).
3. Reklamacje z tytułu niezgodności towarów konsumpcyjnych z umową sprzedaży lub rękojmi można
składać pisemnie i przesłać na adres:

Centrum Wellness Gineka

Małgorzata Łodzińska
ul.Grabskiego 2/3
55-220 Jelcz-Laskowice
NIP: 9121711963,
REGON: 021070613

4. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie.
Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć opis reklamacji wraz z
uzasadnieniem.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
6. Reklamowany towar Klient odsyła do Sprzedawcy na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji,
koszty odesłania towaru zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.
7. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny,
nowy i wolny od wad, wedle wyboru Klienta.
8. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów,
Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami
dostarczenia towaru.

VI. Zwrot oraz wymiana towaru.
1. W przypadku, gdy Klient, zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży,
jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy
odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie
czternastu dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu
od umowy.
2. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość wymiany zakupionego towaru na inny produkt (różnice
w cenie zostaną uwzględnione) w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem wymiany
zamówionego towaru na inny produkt oferowany przez Sprzedawcę jest brak zużycia towaru,
posiadanie oryginalnych metek, brak jakichkolwiek zabrudzeń oraz zapakowanie towaru w
oryginalne, nieuszkodzone pudełko.
3. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być
opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym
wyposażeniem oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:
Klinika Urody Gineka
ul.Grabskiego 2/3
55-220 Jelcz-Laskowice

4. Do zwracanego lub wymienianego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz numer konta, na
które Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar.
5. Koszty związane z transportem zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient.
VII. Dane osobowe.
1. Podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dane osobowe, przy dokonywaniu rejestracji w
sklepie internetowym, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w bazie klientów Sprzedawcy jedynie w
zakresie niezbędnym do realizacji zawartych za pośrednictwem sklepu umów.
2. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania podanych przez niego danych osobowych oraz
prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy klientów Sprzedawcy.
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i chronione przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 ze zm.), w
sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do tych danych.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie
wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego
postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i
całego niniejszego Regulaminu.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, który jest
Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcy z
mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i

udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie
rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na
stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie
internetowej Sklepu. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie
po złożeniu zamówienia.
6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany
nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.